Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op RVO Administratie (onderdeel van RVO Dienstverlening), gevestigd te 1704ZJ Heerhugowaard aan Zonnehof 11, KvK-nummer 76661334.

RVO Administratie respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

a. Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: RVO Administratie, gevestigd te Zonnehof 11, 1704Z Heerhugowaard, KvK-nummer: 76661334. Hierna te noemen: beheerder.

b. De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door RVO Administratie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken in de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 1. naam,
 2. geslacht,
 3. adresgegevens,
 4. e-mailadres(sen) en/ of telefoonnummer(s),
 5. bankrekeningnummer(s),
 6. BSN,
 7. geboortedatum en leeftijd,
 8. geboorteplaats,
 9. gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
 10. opleiding(sniveau),
 11. BTW

c. Doel van verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. een betere dienstverlening naar u toe,
 2. het onderhouden van relaties met u,
 3. onze ledenadministratie,
 4. onze personeelsadministratie,
 5. onze leerling administratie,
 6. het doen van aanbiedingen,
 7. het doen van mededelingen via de post, mails en/ of nieuwsbrieven,
 8. het voldoen aan een wettelijke verplichting.

d. Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

e. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen: info@rvo-administratie.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijke van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

f. Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

g. Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen stuurt u een mail naar het volgende emailadres: info@rvo-administratie.nl.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

h. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

i. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestingplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.