Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten gesloten met RVO Administratie (onderdeel van RVO Dienstverlening), gevestigd te 1704ZJ Heerhugowaard aan Zonnehof 11, KvK-nummer 76661334. Hierna te noemen: opdrachtnemer.

a. Definities

In de algemene voorwaarden gaan we uit van de volgende definities:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: de rechtspersoon binnen RVO Administratie die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen tot stand met de opdrachtnemer en worden uitsluitend door of namens de opdrachtnemer uitgevoerd. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van de opdrachtnemer, evenals voor al degene die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn of waren. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtnemer is dat de werkzaamheden door een bepaald persoon of bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer vanuit een andere bron worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de overeenkomst, al dan niet geformuleerd op (on)stoffelijke gegevensdragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door of namens de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.
 6. Datalek: een inbreuk op de beveiliging bij de opdrachtnemer die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lijdt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (artikel 4 AVG).

b. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij de opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, evenals op alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden, mits anders schriftelijk afgesproken.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel door de opdrachtgever op welke manier dan ook zijn bevestigd.
 3. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en een met de opdrachtnemer verbonden en door de opdrachtnemer met goedvinden van de opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De onderliggende overeenkomst geeft – samen met deze algemene voorwaarden – de volledige afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstelen ter zake komen te vervallen.
 7. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgwerkzaamheden voortvloeiend uit de onderliggende overeenkomst.

c. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van de opdrachtnemer tot het uitvoeren van de werkzaamheden ongewijzigd mondeling of schriftelijk aanvaart.
 2. Het aanbod van de opdrachtnemer is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte bescheiden. Het aanbod van de opdrachtnemer wordt geacht van een juiste en volledige weergave te zijn van de overeenkomst.
 3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 4. Elke overeenkomst wordt aangedaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

d. Gegevens opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht alle bescheiden, die de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. De opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien bescheiden elektronisch moeten worden verzonden – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) de opdrachtgever door de opdrachtnemer aan derden, wordt de opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende bescheiden ondertekent en verzendt.
 4. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer onmiddellijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, schade en/of extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde bescheiden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien en voor zover de opdrachtgever dat verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behouden het bepaalde onder m, aan deze geretourneerd.

e. Uitvoering overeenkomst

 1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. De opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en/of uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde indien dat naar het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is.
 4. De opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke deel uitmaken van de overeenkomst, en wat krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor de opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. De opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor de opdrachtnemer respectievelijk voor degene die bij of voor de opdrachtnemer werkzaam zijn, voorvloeiende verplichtingen respecteren. De opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden met betrekking tot belastingaangifte(n) van de opdrachtgever uit volgens de met de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht gemaakte afspraken.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer en daarom geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen wanneer dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen de opdrachtgever en de opdracht nemer overeengekomen is.
 7. De uitvoering van de overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijke anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren zal de opdrachtnemer daarover aan de opdrachtgever rapporteren tenzij de opdrachtnemer daartoe op grond van de wet- en regelgeving niet toe gerechtigd is. De opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijk wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.
 8. De communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer evenals de verzending in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschiedt door middel van elektronische post, waaronder e-mail, tenzij de partijen anders overeenkomen.

f. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle bescheiden van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de meldplicht voortvloeiend uit nationale- of internationale regelgeving ter voorkoming van witwassen of van financiering van terrorisme, de opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van de opdrachtnemer, voor zover de opdrachtnemer dat voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke op beroepsverlichtingen noodzakelijk acht.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische en/of vergelijkende doeleinden.
 3. De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze informatie werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien de opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt is hij gerechtigd om bescheiden van de opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter mits openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door de opdrachtnemer.
 4. Uitgezonderd uitdrukkelijke ,voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, uitgezonderd indien dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel over de desbetreffende werkzaamheden van de opdrachtnemer, op de opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of de opdrachtgever zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele of strafprocedure.

g. Intellectueel eigendom

 1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal in dat geval verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

h. Overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is om deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen zonder dat het recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie de werkzaamheden al gedeeltelijk heeft uitgevoerd heeft de opdrachtnemer het recht de reeds uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke transactie.

i. Honorarium

 1. De opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever een door de opdrachtnemer in redelijkheid vast te stelen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, of hier zekerheid voor heeft verstrekt. Een door de opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
 2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijke van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
 3. Het honorarium van de opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan berekend worden op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht. Naast het honorarium worden de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Indien er per overeenkomst een vastgesteld bedrag is overeengekomen is de opdrachtnemer gerechtigd daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien ervoor zover de werkzaamheden die in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, wat de opdrachtgever dan eveneens verschuldigd is.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht in zijn geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijzigingen ondergaan is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

j. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dienst te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro, door middel van stortingen ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de opdrachtnemer.
 3. Alle kosten welke zijn ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook wanneer deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €40,- (veertig euro) tenzij een wettelijke regeling van toepassing is.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 6. De opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, op verzoek van de opdrachtnemer elektronische facturering mogelijk maken.

k. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet redelijkerwijs eerder kon ontdekken, aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten zoals in het eerste lid bedoeld zijn schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op behalve voor zover de opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat de reclame gegrond is.
 3. In geval van een terechte klacht heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgeven reeds betaalde honorarium.
 4. In geval een klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met de klacht.

l. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst heeft met een looptijd van meer van een jaar wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op driemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan €000,- (driehonderdduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 2. Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het
  Burgerlijk Wetboek van de bestuurder(s) en al degene(n) die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn of waren voor de schade veroorzaakt bij of door de uitvoering van de overeenkomst geheel zijn uitgesloten, uitgezonderd de aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exconisatiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben kunnen de in de vorige volzin bedoelde personen zich jegens de opdrachtgever in ieder geval beroepen op alle uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid waarop de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever kan beroepen.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane:
  • schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige bescheiden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever,
  • schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van een door de opdrachtnemer ingeschakelde hulppersoon/ hulppersonen (werknemers van de opdrachtnemer daaronder niet inbegrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met de opdrachtnemer verbonden organisatie,
  • bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtnemer.
 4. De opdrachtnemer heeft te alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of de beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product en/of de werkzaamheden.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
 6. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder (maar niet beperkt tot): schade ten gevolgen van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, uitgezonderd voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
  Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat de opdrachtnemer daarvan, mede namens de opdrachtgever, maakt in haar contacten met derden, waaronder (maar niet beperkt tot) het elektronisch verzenden van jaarstukken en het digitaal deponeren van deze jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkomen van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uitrekels uit de computersystemen van de verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door de verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van
  derden, daaronder mede begrepen: aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van de opdrachtgever, evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderringen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, in het geval de opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te even en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd informatie te ontvangen welke de opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
 9. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever.

m. Toegang tot elektronische dossiers

De opdrachtnemer legt de uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever en de van de opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvangen bescheiden vast in elektronische dossiers. De opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van de dossiers te waarborgen en zal de dossiers bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De opdrachtnemer verleent desgewenst aan de opdrachtgever een toegangscode en wachtwoord waarmee de opdrachtgever toegang heeft tot zijn dossiers. De toegangscode is strikt persoonlijk aan de opdrachtgever verbonden en niet overdraagbaar. De opdrachtgever dient zorgvuldig met de toegangscode om te gaan, deze geheim te houden, niet ter beschikking te stellen aan derden en op een veilige plek op te slaan/te bewaren, teneinde misbruik of oneigenlijk gebruik van de toegangscode (en hiermee toegang tot zijn eigen dossier) te voorkomen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit misbruik of oneigenlijk gebruik van de toegangscode.

n. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instanties voor de klachtbehandeling en/of de Raad van Geschillen.

o. Opzegging

 1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen, te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid is het, bepaald onder m, derde lid van toepassing. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden, alsmede recht op een vergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies op vergoeding van additionele kosten die de opdrachtnemer reedt heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van reeds ingeschakelde derden.
 2. Opzegging dienst schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover de opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij verplicht aan de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.

p. Opschortingsrecht

De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op de schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan. De opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

q. Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht en/of overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 4. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank van het ressort waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
 6. In afwijking van het bepaalde in het lid 5 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
 7. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van toepassing tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.